Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Życzenia na zakończenie roku szkolnego.

26 czerwca 2020

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

12 czerwca 2020

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

(przed egzaminem)

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów między sobą.

6.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10.Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11.Zarówno uczniowie, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12.Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

13.Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

14.Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu uczniowie nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Procedura zdawania książek, odbierania rzeczy z szafek i zdawania kluczyków do szafek.

11 czerwca 2020

Zwrot książek, odbiór rzeczy oraz zdawanie kluczyków do szafek odbywać się będzie w dniach 23- 25 czerwca w Szkole Podstawowej w Kozielcu. Osoby dokonujące zwrotów muszą mieć założoną maseczkę. Osoby wchodzące do szkoły zdezynfekują ręce. Komplet podręczników zwracający umieści w torbie foliowej, którą otrzyma na miejscu.


Harmonogram zwrotów:
23 czerwca
9:00- 11:00 klasa 7
11:15-13:30 klasa 8


24 czerwca
8:30- 9:40 klasa 4
9:50-12:00- klasa 5
12:10-14:10- klasa 6


25 czerwca
8:30- 9:50 klasa I
10:00-11:20 klasa II
11:30-13:20 klasa III

Zakończenie roku szkolnego.

10 czerwca 2020

Zapraszamy po odbiór świadectw 26 czerwca według harmonogramu:


1. 10:00- klasa 8 – wejście główne, sala gimnastyczna
10:00- klasa 7- wejście przez taras, sala nr 2


2. 10:20 – klasa 6- wejście główne, sala gimnastyczna
10: 20 – klasa 5 wejście przez taras, sala nr 3


3. 10:40- klasa 4 wejście przez taras, sala nr 2
10:40- klasa 3 wejście główne, sala gimnastyczna


4. 11:00- klasa 2 wejście główne, sala gimnastyczna
11:00- klasa 1 wejście przez taras, sala nr 3


Każdy uczeń (rodzic/ opiekun prawny) odbierający świadectwo jest zobowiązany mieć ubraną maseczkę i na wejściu do szkoły zdezynfekować ręce.

Zarządzenie Nr 26/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielcu.

7 czerwca 2020

Komunika Wójta Gminy Dobrcz o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 26 czerwca br

7 czerwca 2020

     Z uwagi na przedłużenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia w nauczaniu stacjonarnym mającego na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie  COVI-19 działając jako organ prowadzący wraz z dyrektorami placówek edukacyjnych po wnikliwym rozważaniu możliwości uruchomienia od 8 czerwca instytucji oświaty oraz po informacjach o pojawieniu się na terenie powiatu nowych ognisk zakażenia podjąłem decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 26 czerwca br.  
     Żłobek Gminny „Kraina Bobasa” i przedszkole Samorządowe w Borównie pozostaną zamknięte do 30 czerwca br.
     Zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje dla uczniów nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  W sprawie funkcjonowania żłobka i przedszkola w okresie letnim będziecie informowani Państwo na bieżąco.

                                                                                                       Wójt Gminy Dobrcz
                                                                                                          Andrzej Berdych

Zarządzenie Nr 23/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielcu.

22 maja 2020

Konunikat Wójta Gminy Dobrcz o ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 7 czerwca br.

22 maja 2020

      Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 informuję, że działając jako organ prowadzący wraz z dyrektorami placówek oświatowych, po wnikliwym rozważeniu możliwości uruchomienia w dniu 25 maja placówek oświatowych i żłobka  podjąłem decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 7 czerwca br.

    Zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje dla uczniów nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

    O dalszych działaniach, będziemy informować Państwa na bieżąco.

                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                        Wójt Gminy Dobrcz
 
                                                                                                            Andrzej Berdych

Zasady wypożyczania sprzętu z projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

17 maja 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu informuje, że szkoła otrzymała sześć nowych laptopów na wypożyczenie dla uczniów. Laptopy przekazał osobiście pan Andrzej Berdych Wójt Gminy Dobrcz. Poniżej znajdą Państwo zasady wypożyczania i wniosek.

Zasady wypożyczania sprzętu z projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

Wniosek o wypożyczenie.

Zarządzenie nr 22/2019/2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym.

5 maja 2020

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja br. Nowe terminy egzaminów

25 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 21/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu z dnia 14 kwietnia 2020 roku

23 kwietnia 2020

Informacja!

22 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu przypomina, iż zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami dzień 30 kwietnia br jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie Kalendarzem roku szkolnego 2019/2020.

Z życzeniami zdrowia
Agnieszka Senska-Szala

Informacja.

19 kwietnia 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mamy trzy główne cele:
1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.
3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.
W 2017 roku na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020r. po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół postanowiliśmy pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu zmodyfikowaliśmy nasz portal, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.
11 marca 2020r na POLinfo.eu znajdowało się ponad 6.000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.
Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.
Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.

Ochrona danych osobowych.

7 kwietnia 2020

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że: Administratorem przetwarzanych  danych osobowych  jest: Szkoła Podstawowa im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu, 86-022 Dobrcz, Kozielec 24, reprezentowana przez Dyrektora Agnieszkę Senską-Szala.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: www.spkozielec.gminadobrcz.pl w zakładce "Ważne dokumenty".

Galeria

 • Powiększ zdjęcie bal karnawałowy

  bal karnawałowy

 • Powiększ zdjęcie bal karnawałowy

  bal karnawałowy

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-17
Data publikacji:2015-08-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:39070